Saturday, December 6, 2008

माझे सदगुरु

                                                         जयाचा जनी जन्म  नामार्थ  झाला  ।
                                                         जयाने सदा वास नामात केला  ।
                                                         जयाचे मुखी सर्वदा नाम किर्ती  ।
                                                         नमस्कार त्या ब्रम्हचैतन्यमुर्ती  ।